gaelic songs

Fhir a’ bhàta sna hò ro èile,
Fhir a’ bhàta sna hò ro èile
Fhir a’ bhàta sna hò ro èile,
Mo shoraidh slàn leat ‘s gach àit’ an tèid thu
‘S tric mi sealltainn on chnoc as àirde,
Dh’fheuch am faic mi fear a’ bhàta,
An tig thu ‘n diugh no ‘n tig thu màireach ?
‘S mur tig thu idir gur truagh a tha mi
Fhir a’ bhàta sna hò ro èile,
Fhir a’ bhàta sna hò ro èile
Fhir a’ bhàta sna hò ro èile,
Mo shoraidh slàn leat ‘s gach àit’ an tèid thu
Tha mo chridhe-sa briste brùite,
‘S tric na deòir a’ ruith o m’ shùilean,
An tig thu ‘n nochd no ‘m bi mo dhùil riut,
No ‘n dùin mi ‘n doras le osna thùrsaich?


Boatman na hò ro èile,
Boatman na hò ro èile,
Boatman na hò ro èile,
A fond farewell wherever you go

I often look from the highest hill,
To try and see the boatman,
Will you come today or tomorrow?
If you don’t come at all I will be down-hearted
Boatman na hò ro èile,
Boatman na hò ro èile,
Boatman na hò ro èile,
A fond farewell wherever you go

My heart is broken and bruised
With tears often flowing from my eyes
Will you come tonight or will I expect you?
Or will I close the door with a sad sigh?


Teann a-nall ‘s thoir dhomh do làmh,
Teann a-nall ‘s thoir dhomh do làmh,
Teann a-nall ‘s thoir dhomh do làmh,
Is bheir mi sgrìob do dh’ Uibhist leat
Tha ‘m feasgar ciùin na siantan blàth,
Tha ghrian san iar mar mheall den òr
Tha ‘n cuan mar sgathan gorm gum sgleò,
‘S bu mhòr mo mhainn ‘n dh’ Uibhist leat
Teann a-nall ‘s thoir dhomh do làmh,
Teann a-nall ‘s thoir dhomh do làmh,
Teann a-nall ‘s thoir dhomh do làmh,
Is bheir mi sgrìob do dh’ Uibhist leat
Tha sìth air agaidh beinn is raon,
Tha fàileadh cùbhaidh beinn is raon,
Tha neòineann bhòidheach fàs gach taobh,
‘S bu mhòr mo mhainn bhith ‘n Uibhist leat

Come, let’s wander hand in hand,
Come, let’s wander hand in hand,
Come, let’s wander hand in hand,
And take a trip to Uist with me
The evening’s calm, the weathers warm,
The western sun is an orb of gold,
The sea is a mirror, clear and blue,
I long to be in Uist with you
Come, let’s wander hand in hand,
Come, let’s wander hand in hand,
Come, let’s wander hand in hand,
And take a trip to Uist with me
There’s peace across the mountain and moor,
And fragrant scent across the heather,
Beautiful daisies grow everywhere,
I long to be in Uist with you

Dh’fhàg mi’n so ‘na shìneadh e,
‘Na shìneadhe, ‘na shìneadh e;
Gu’n d’fhàg mi’n so ‘na shìneadh e,
Nuair d’fhalbh mi bhuain nam braoileagan.
Hòbhan, hòbhan, Goiridh òg O,
Goraidh òg O, goraidh òg O;
Hòbhan, hòbhan, Goiridh òg O,
Gu’n d’fhalbh mo ghaol s gu’n d’fhàg e mi.

Fhuir mo lorg na dòbhrain duinn,
An dòbhrain duinn, an dòbhrain duinn;
Gu’n d’fhuair mo lorg na dòthrain duinn
‘S cha d’fhuair me lorg mo chòineachain!

Fhuir mi lorg na h-eal’ air an s-snàmh,
Na h-eal’ air an t-snàmh, na h-eal’ air an t-snàmh,
‘S cha d’fhuair mo lorg mo chòineachain!
Fhuir mi lorg an laoigh bhric dheirg,
An laoigh bhric dheirg, an aoigh bhric dheig,
Gu’n d’fhuair mi lorg an laoigh bhric dheirg,
‘S cha s’fhuair mi lorg mo chòineachain!

Fhuir mi lorg a’ cheò sa bheinn,
A’ cheò sa bheinn, a’ cheò sa bheinn,
Cha d’fhuair mi lorg mo chòineachain!

I left my darling lying here,
a lying here, a lying here,
I left my darling lying here,
To go and gather blueberries
Hovan, hovan, Gorry og O,
Gorry og O, Gorry og O;
Hovan, hovan, Gorry og O,
I’ve lost my darling baby O!

I’ve found the wee brown otter’s track,
the otter’s track, the otter’s track
I’ve found the wee brown otter’s track
But ne’er a trace o’ my baby, O!

I found the track of the swan on the lake
the swan on the lack, the swan on the lack
I found the track of the swan on the lake,
But not the track of baby, O!

I found the track of the yellow fawn, the yellow fawn,
I found the track of the yellow fawn,
But could not trace my baby, O!

I found the trail of the mountain mist,
the mountain mist, the mountain mist
I found the trail of the mountain mist,
But ne’er a trace of baby, O!

An còir an càirdeas dhol air dìth,
‘S a leigeil as ar cuimn’?
An còir an càirdeas dhol air dìth
Air sgàth nan iomadh linn.

Séisd
Air sgàth nan iomadh linn, a ghaoil,
Air sgàth nan linn a dh’fhalbh,
Gun gabh sinn cupan coibhneas blàsd’
Air sgàth nan linn a dh’fhalbh.

Is agad-sa biodh cupan làn
Is agam-sa, mi-fhìn,
Is òlar cuach an aoibhneas ait
Air sgàth nan iomadh linn.

Séisd

Nach tric a ruith sinn air na cnuic,
A’bhuain nan neòinean grinn,
Ach ‘s iomadh ceum a rinn sinn streap,
Bho àm nan iomadh linn.
Séisd

Seo dhut mo làmh, mo charaid fìor,
‘S do làmh-sa thoir dhomh-fhìn,
Is òlaidh sinn gu ghrunnd a’ chup’
Air sgàth nan iomadh linn.

Auld Lang Syne

Should auld acquaintance be forgot
And ne’er brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
And days of o’ lang syne!

Scots Chorus
For auld lang syne, my dear,
For auld lang syne…
We’ll tak a cup o’ kindness yet
For auld lang syne!
And surely you’ll buy your pint cup !
and surely I’ll buy mine !
And we’ll take a cup o’ kindness yet,
for auld lang syne.

Chorus

We two have run about the slopes,
and picked the daisiesfine ;
But we’ve wandered many a weary foot,
Since auld lang syne

Chorus

And there’s a hand, my trusty fiere,
And gie’s a hand o’ thine,
And we’ll tak a right gude willie-waught
For auld lang syne!

For more Gaelic songs with English translations please click here.