Gaelic Alphabet / Tree names
A Ailm / Elm
B Beith / Birch
C Coll / Hazel
D Dair / Oak
E Eadha / Aspen
F Fearn / Alder
G Gort / Ivy
H Uath / Hawthron
I Iogh / Yew
L Luis / Rowan
M Muin / Vine
N Nuin / Ash
O Oir or Onn / Gorse
P Peithe / Guelder Rose
R Ruis / Elder
S Suil / Willow
T Teine / Furze
U Ur / Heather

 

Basic Phrases

Welcome Fàilte
Hello Halò
Goodbye Beannachd leat/leibh
Good morning Madainn mhath
Good afternoon Feasgar math
Good evening Feasgar math
What’s your name? Dè an t-ainm a th’ort?
  • My name is
Is mise
How are you? Ciamar a tha thu/sibh?
  • Good, thank you
Tha gu math, tabadh leibh
  • Not bad
Chan eil dona
  • Alright
Ceart gu leòr
Where are you from? Co às a tha thu?
  • I’m from
Tha mi à
Do you speak Gaelic? A bheil Gàidhlig adat/agaibh
  • A little
Beagan
I don’t understand Chan eil mi a’ tuigsinn
Thank you ‘S e do bheatha/ Mòran taing
Sorry Gabh mo leisgeul / Tha mi duillich
   

 

 

 

Special occasions

Happy Birthday Là breith sona dhuit/dhuibh
Happy Easter A’ Chàisg sona
Merry Christmas Nolliag Chridheil
Happy New Year Bliadhna mhath ùr

 

 

Numbers

1 Aon
2
3 Trì
4 Ceithir
5 Còig
6 Sia
7 Seachd
8 Ochd
9 Naoi
10 Deich

 

 

Days of the week

Monday Diluain
Tuesday Dimàirt
Wednesday Diciadain
Thursday Diardaoin
Friday Dihaoine
Saturday Disathairne
Sunday Latha na Sàbaid

 

Months of the year

January Am Faoilleach
February An Gearran
March Am Màrt
April An Giblean
May An Cèitean
June An t-Ogmhìos
July An t-Luchar
August An Lùnasdal
September An t-Sultain
October An Dàmhair
November An t-Samhain
December An Dùbhlachd

 

Seasons

Spring an t-earrach
Summer an samhradh
Autumn am foghar
Winter an geamhradh

 

 

Place names

Scotland Alba
England Sasainn
Wales A’ Chuimrigh
Northern Ireland Eirinn mu Thuath
Ireland Eirinn
Edinburgh Dùn Èideann
Glasgow Glaschu
Aberdeen Obar Dheathain
Dundee Dùn Dè
Perth Peairt
Inverness Inbhir Nis